VÄLKOMMEN TILL
NORLBYGDA 

 

Årsmötesprotokoll för Rissnabygdens Jaktskytteklubb

Tisdag 13/3 2007

§1

Årsmötet öppnas av ordf. Mona Brink som hälsade alla välkomna.

Mötet samlade 8 deltagare: Dan Redlund, Staffan Boije, Marie Fransson, Per Lindgren, Karolina Käthner, Kjell Grelsén, Mona Brink och Håkan Karlsson.

§2

Till justeringsmän valdes Staffan Boije och Per Lindgren

§3

Fastslogs att mötet var stadgeenligt utlyst

§4

Kassaläget med revision och årsnerättelse gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förra verksamhetsåret.

§5

Val av styrlse:

Ordförande                                   Marie Franzon          (1 år kvar)

Sekreterare                                  Karolina Käthner      (2 år kvar)

Kassör                                          Thure W Karlsson    (1 år kvar) fylln.val

Styrelsesuppleanter                       Tommy Pettersson   (nyval 2 st 1 år) 

                                                    Per Lindgren

Revisorer                                      Bertil Johansson       (nyval 2 st 1 år)

                                                    Staffan Boije

Revisoressuppleant                        Mona Brink               (nyval 1 år)

Valberedning                                 Mona Brink (sammank)(nyval 3 st 1 år)

                                                    Håkan Karlsson

                                                    Dan Redlund

 

Övriga styrelseledamöter:

Kontaktman                                   Marie Franzon              (nyval 1 år)

Tävlingskommité                            Styrelsen med delegation

Skjutchef                                       Tommy Pettersson       (nyval 1 år)

Bitr. skjutchef                                Marie Franzon              (nyval 1 år)

Mtrl. förvaltare                               Tommy Pettersson       (nyval 1 år)

Ombud för jaktkrets                        Mona Brink                  (nyval 1 år)

Ombudsarvode                               50 kr

Årsavgift                                        100 kr

                                                      50 kr  ungdom t.o.m. 18 år

§6

Skjutprogram för året 2007:

A.  Ordinarie skjutdagar vid banan i Börjesjö med början

Tisdag 3/7, Torsdag 2/8, sista skjutdag Torsdag 30/8.

Anmälan mellan kl 18.00 och 20.00.

B.  Övriga tävlingar överlåtes på styrelsen.

Övriga frågor: Beslöts att samla alla skjutchefer/markörer för genomgång innan skjutningen börjar. Arbeten vid banan ska färdigställas. Avvekning har skett med kulfång och bakomvarande väg, ska kollas upp om bom över vägen.

 

Avgående kassör, Dan Redlund och sekreterare, Håkan Karlsson avtackades med blommor.

 

Årsmötet avslutades

 

 

Dag som ovan

Håkan Karlsson

 

Sekr

 

                                                                      Justeras

Staffan Boije                                                                                  Per Lindgren